شیلنگ 2 اینچ به طول 1000 متر در چین

شیلنگ های نفتی که در واقع شیلنگ 2 اینچ می باشند  را با در نظر گرفتن استفاده از نفت یا میدان نفتی، پوشش صاف در مقابل موجدار و اینکه آیا به خدمات مکش یا تخلیه نیاز دارید، مقایسه کنید.

قطر شلنگ و PSI نیز وارد عمل خواهند شد، از آنجایی که این شیلنگ ها نفت خام یا فرآورده های نفتی تصفیه شده را حمل می کنند، سرمای شدید و آب و هوای آنها نیز مهم است.

شیلنگ های اسپری که به طور خاص برای استخراج زیرزمینی و عملیات پاشش آب ساخته شده اند، برای کنترل گرد و غبار طراحی شده اند. این شیلنگ های سنگین برای کاربردهای فشار بالا در نظر گرفته شده اند.

شما ممکن است یک شلنگ حمل مواد بخواهید که برای رسیدگی به دوغاب، ماسه یا سایر مواد ساینده مناسب باشد.

یا یک اولویت می تواند انعطاف پذیری شلنگ، دوام پوشش بیرونی آن یا نیاز به عملکرد بی صدا باشد. شیلنگ های مواد شفاف امکان تایید بصری جریان مواد را فراهم می کند.

شیلنگ های نفتی را با در نظر گرفتن استفاده از نفت یا میدان نفتی، پوشش صاف در مقابل موجدار و اینکه آیا به خدمات مکش یا تخلیه نیاز دارید، مقایسه کنید.

قطر شلنگ و PSI نیز وارد عمل خواهند شد. از آنجایی که این شیلنگ ها نفت خام یا فرآورده های نفتی تصفیه شده را حمل می کنند، سرمای شدید و آب و هوای آنها نیز مهم است.

شیلنگ های اسپری که به طور خاص برای استخراج زیرزمینی و عملیات پاشش آب ساخته شده اند، برای کنترل گرد و غبار طراحی شده اند. این شیلنگ های سنگین برای کاربردهای فشار بالا در نظر گرفته شده اند.

شما ممکن است یک شلنگ حمل مواد بخواهید که برای رسیدگی به دوغاب، ماسه یا سایر مواد ساینده مناسب باشد.

یا یک اولویت می تواند انعطاف پذیری شلنگ، دوام پوشش بیرونی آن یا نیاز به عملکرد بی صدا باشد. شیلنگ های مواد شفاف امکان تایید بصری جریان مواد را فراهم می کند.